نظارت انجام خدمات مرحله سوم بر اجرای عملیات بزرگراه امام علی حدفاصل شمال مسیل باختر تا خیابان مطلب نژاد
انجام خدمات نظارت بر اجرای عملیات احداث بزرگراه امام علی (ع) حدفاصل شمال مسیل باختر تا خیابان مطلب نژاد
پایان یافته
1390/10/14
1396/03/06
مشاور فنی مهندسی عمران شهر تهران
استان تهران