نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرائی تکمیل تقاطع کریک
نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرائی تکمیل تقاطع کریک
پایان یافته
1391/02/02
1396/03/07
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی
استان خراسان شمالی