نظارت بر قسمت دوم مرحله سوم(نظارت کارگاهی) آماده سازی اراضی تعاونی های مسکن مهرشیروان
نظارت بر قسمت دوم مرحله سوم(نظارت کارگاهی) آماده سازی اراضی تعاونی های مسکن مهرشیروان
پایان یافته
1389/08/15
1396/03/07
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی
استان خراسان شمالی