مطالعات مرحله اول و دوم کنار گذر جنوبی شهر بجنورد
مطالعات مرحله اول و دوم کنار گذر جنوبی شهر بجنورد
پایان یافته
1392/04/02
1396/03/07
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی
استان خراسان شمالی