مطالعات مراحل اول و دوم اصلاح و ایمن سازی نقطه پرحادثه منطقه مسکونی کریک
مطالعات مراحل اول و دوم اصلاح و ایمن سازی نقطه پرحادثه منطقه مسکونی کریک
پایان یافته
1386/09/01
1396/03/07
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی
استان خراسان شمالی