نظارت بر عملیات بهسازی و روکش آسفالت آزادراه تهران-قم باند شرقی
نظارت بر عملیات بهسازی و روکش آسفالت آزادراه تهران-قم باند شرقی
پایان یافته
1388/07/29
1396/03/06
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
استان تهران