نظارت بر عملیات بهسازی و روکش آسفالت راههای اصلی و روستایی شهرستان فیروزکوه
نظارت بر عملیات بهسازی و روکش آسفالت راههای اصلی و روستایی شهرستان فیروزکوه
در دست اجرا
1387/07/29
1396/03/06
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
استان تهران