مطالعات بهسازی قسمت اول و دوم نوع د-الف محور ایرانشهر-زابلی حدفاصل کیلومتر000+32 الی000+65
مطالعات بهسازی قسمت اول و دوم نوع د-الف محور ایرانشهر-زابلی حدفاصل کیلومتر000+32 الی000+65
پایان یافته
1391/04/25
1396/03/07
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)
جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)