مطالعات مراحل اول و دوم احداث کمربندی و تقاطعهای همسطح ایرانشهر
مطالعات مراحل اول و دوم احداث کمربندی و تقاطعهای همسطح ایرانشهر
پایان یافته
1388/08/28
1396/03/07
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)
جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)