مطالعات بهسازی محور جکیگور-قصرقند-نیکشهر
مطالعات بهسازی محور جکیگور-قصرقند-نیکشهر
پایان یافته
1388/03/13
1396/03/07
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)
جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)