مطالعات مرحله اول و دوم پل ریمدان
مطالعات مرحله اول و دوم پل ریمدان
پایان یافته
1387/08/05
1396/03/07
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)
جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)