نظارت بر اجرای روکش آسفالت محور قدیم قم حدفاصل تهران-حسن آباد
نظارت بر اجرای روکش آسفالت محور قدیم قم حدفاصل تهران-حسن آباد
پایان یافته
1386/08/28
1396/03/06
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
استان تهران