نظارت بر انجام خدمات مرحله سوم عملیات اجرائی مربوط به حفاری های شرکت سهامی مخابرات
نظارت بر انجام خدمات مرحله سوم عملیات اجرائی مربوط به حفاری های شرکت سهامی مخابرات
پایان یافته
1387/09/11
1396/03/07
شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی