نظارت بر اجرای عملیات تعریض و احداث باند دوم قطعه اول بزرگراه ارومیه-میاندوآب (ارومیه تا تقاطع سه راهی نقده بطول 63/8 کیلومتر و تقاطع غیرهمسطح سه راهی محمدیار)
نظارت بر اجرای عملیات تعریض و احداث باند دوم قطعه اول بزرگراه ارومیه-میاندوآب (ارومیه تا تقاطع سه راهی نقده بطول 63/8 کیلومتر و تقاطع غیرهمسطح سه راهی محمدیار)
پایان یافته
1386/01/22
1396/03/07
اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی