نظارت بر اجرای عملیات روکش آسفالت محور ارومیه-سه راهی نقده قطعه یک بطول 37 کیلومتر
نظارت بر اجرای عملیات روکش آسفالت محور ارومیه-سه راهی نقده قطعه 1 و 2 بطول 67 کیلومتر
پایان یافته
1385/04/31
1396/03/07
اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی