طراحی، تامین و اجرای دوخطه کردن راه آهن ( زیرسازی، پل سازی ، روسازی)محور نظرآباد-شمسی
طراحی، تامین و اجرای دوخطه کردن راه آهن ( زیرسازی، پل سازی ، روسازی)محور نظرآباد-شمسی
در دست اجرا
1393/12/17
1396/03/07
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
استان یزد